En fastighet i Sverige behöver enligt lag ha ett fungerande ventilationssystem, oberoende av vem som ska vistas i lokalen. Syftet med en OVK besiktning är att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och därmed säkerställa god inomhusmiljö. Det är fastighetsägaren som ska se till att en OVK utförs.

Hur ofta ska en OVK utföras?

Besiktningsintervallerna variera mycket beroende på vad för sorts fastighet och ventilation det handlar om. Här är en tabell som är tagen från Boverket.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Affärs- och kontorslokaler, flerbostadshus. FT-, FTX-ventilation.3 år
Skolor, förskolor, sjukhus och andra liknande byggnader. Oberoende av vilken typ av ventilationssystem. 3 år
Affärs- och kontorslokaler, flerbostadshus. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-,FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Typer av ventilationssystem:

  • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  • S-ventilation = självdragsventilation.

Hur utförs en besiktning?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att det inte finns några föroreningar i ventilationssystemet och att systemet fungerar som den ska. Det ska även kontrolleras att instruktioner och skötselanvisningarna till ventilationssystemet finns lätt tillgängliga.

Vi den första besiktningen ska dessutom funktion och egenskaperna hos ventilationssystemet kontrolleras och se till att det resultatet överensstämmer med gällande föreskrifter.

Om ventilationssystemet möjligtvis skulle behöva fler besiktningar ska kontrollanten se till att funktionen och egenskaperna i huvudsak stämmer överens med de föreskrifter som gällde då systemet togs i bruk. Kontrollanten ska även undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera energianvändningen i ventilationssystemet. Det är byggnadens ägare som avgör om åtgärderna genomförs.

Efter en OVK ska byggnadens ägare få ett intyg av kontrollanten som visar att besiktningen har gjorts. Intyget ska sättas upp på en synlig plats i byggnaden.

Fel och brister som upptäcks under OVK ska åtgärdas så fort som möjligt. Det är ägarens ansvar att det åtgärdas.

Lag

Bestämmelser om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) finns i plan- och bygglagstiftningen.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 25 §

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 1 §